ORGANISM DE CERTIFICAREPolitică de Confidenţialitate

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

RAD CERT SRL, cu sediul în Bulevardul Mircea Vodă, nr. 44, Bl. M17, Parter, Sector 3, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/16707/2006 , cod unic de înregistrare RO19117398, în calitate de autor, proprietar și administrator al site-ului www.radcert.ro, precum și în calitate de operator, respectă dreptul la viaţă privată al persoanelor iar în contextul prelucrării datelor cu caracter personal ale acestora (DCP), le asigura o protecție adecvată.

În cadrul raporturilor cu terțe persoane, RAD CERT SRL pune la dispoziția celor interesați, următoarele date de contact:

Sediul nostru este situat în Bulevardul Mircea Voda, nr. 44, Bl. M17, Parter, Sector 3, București, România;

Telefon: 021.320.80.01;

E-mail: radcert[@]gmail.com (la copierea mailului, eliminaţi parantezele pătrate)

Definiții conform art.4 din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016

Date cu caracter personal – orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrare – orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

Restricţionarea prelucrării – marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

Operator – persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

Persoană împuternicită de operator – persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

Parte terţă – o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator şi persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

Consimţământ al persoanei vizate – orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

Nu vom pune la dispoziţia unor terţi datele personale sau de contact ale utilizatorilor fără acordul expres al acestora. Singurele împrejurări în care vom fi obligați să facem acest lucru va fi la cererea instanţelor judecătoreşti, poliţiei, parchetului sau altor organe de urmărire judiciară.

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plata către următorii destinatari: Băncile implicate în plățile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizorii de servicii/produse, respectiv conform prevederilor Legii 676/2001, către instituțiile abilitate.

Informațiile/datele pe care le prelucrăm atunci când folosiți site-ul www.radcert.ro:

Nume, prenume, adresa de e-mail și număr de telefon și/sau de fax (după caz);

Pentru anumite scopuri ulterioare, precum cel legat de perfectarea unui eventual contract de prestări servicii, suplimentar pot fi prelucrate și alte date personale, respectiv:

Domiciliul/reședința legală;

Date privind Buletin de Identitate / Pașaport / Permis de Iedere (serie și număr, emitent, data eliberării);

Pentru încheierea contractelor și/sau facturilor, furnizarea tuturor acestor date este obligatorie iar refuzul punerii la dispoziție are ca și efect încetarea colaborării/ neprestarea serviciilor solicitate.

Temeiul legal al prelucrării datelor personale ce se efectuează de către RAD CERT SRL:

– Constituția României, republicata (art. 26);

– Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, rep. cu modificările și completările ulterioare;

– Legea 287/2009 din 17 iulie 2009  privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 134/2010 privind Noul Cod de Procedură Civilă, republicată;

– Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și reglementari obsecvente acesteia (ex.:Avocatul Poporului nr. 52/2002 și Decizii ale ANSPDCP)

INSTRUMENTE JURIDICE COMUNITARE

– Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

– REGULAMENTUL (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (Text cu relevanta pentru SEE), cu mențiunea ca acesta intră în vigoare de la data de 25.05.2018.

III.Scopul/scopurile prelucrării datelor dumneavoastră personale:

– în scopul oferirii de servicii de: a) certificare sisteme de management; b) certificare produse; c) certificare servicii; d) cursuri de instruire

– în scopul soluționării diferitelor cereri/întrebări/sesizări/plângeri formulate de către persoanele interesate/vizate;

– din necesitatea de a parcurge etapele premergătoare încheierii unui contract, la propunerea RAD CERT SRL ori la solicitarea persoanei vizate;

– pentru executarea un contract la care persoana interesată/vizată este parte;

– în scopul prevenirii accesului neautorizat/asigurării securității rețelei/informațiilor;

– în scopul realizării unui/unor interese legitime ale operatorului (ex.: în scopul constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție, în scopuri administrative interne, pentru facturarea serviciilor prestate și efectuarea plaților aferente; pentru protejarea dreptului de autor și a drepturilor conexe);

RAD CERT SRL mai poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării, în următoarele scopuri:

– realizarea de rapoarte / analize;

– realizarea de informări;

– publicarea, promovarea, ofertarea serviciilor pentru partenerii de afaceri;

– pentru creșterea calității serviciilor ce vă sunt oferite.

ÎNFORMAȚII SUPLIMENTARE:

Dezvăluirea informațiilor/datelor către terți:

– dacă acest lucru este cerut de lege sau în situația în care această acțiune este necesară pentru conformare, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

– către instituțiile abilitate ale statului, fără consimțământ, în cazul unor eventuale litigii sau constatării unor fraude.

Drepturile persoanei vizate:

2.1.Conform prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, persoanele vizate au următoarele drepturi:

– dreptul la informare (art.12);

–  dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);

–  dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal (art.14);

–  dreptul de opoziție (art.15);

–  dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);

–  dreptul de a se adresa justiției (art.18).

2.2.  Cu data de 25.05.2018, conform RGDP, persoanelor vizate le revin noi drepturi in materia prelucrării datelor personale, asigurării confidențialității acestora. Pentru o informare corespunzătoare, menționam că acestea includ dreptul de a solicita operatorului accesul la datele sale personale, la rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor.

Formularea plângerilor:

În vederea apărării drepturilor ce vă sunt conferite prin lege în materia protecției datelor personale, conform legislației în vigoare, înainte de a vă adresa ANSDCP, veți depune o plângere către operatorul RAD CERT SRL, la următoarea adresă: Bulevardul Mircea Voda, nr. 44, Bl. M17, Parter, Sector 3 București, România, ce va fi soluționată în cel mult 30 de zile de la data înregistrării.

De asemenea, aveți posibilitatea să vă adresați cu plângere, în condițiile legii, inclusiv către ANSDCP.

Condiții de legitimitate privind prelucrarea datelor personale:

Datele dvs. personale vor fi prelucrate exclusiv în baza consimțământului acordat în mod expres și neechivoc pentru aceasta prelucrare. Prin urmare, punerea la dispoziție a datelor/informațiilor ce fac obiectul site-ului va fi considerata ca reprezentând consimțământul expres pentru ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de RAD CERT SRL, în conformitate cu scopurile anterior menționate;

ACCESUL MINORILOR

Serviciile prezentate pe site-ului detinut de RAD CERT SRL nu sunt destinate minorilor, dar conținutul său nu este vătămător pentru aceștia. Nu colectăm informații și date ale minorilor sub 16 ani.

MĂSURI DE SECURITATE

Securitatea datelor cu caracter personal este importantă pentru noi. Păstrăm măsuri adecvate de precauție de ordin administrativ, tehnic şi fizic pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, utilizării şi tuturor celorlalte forme legale de prelucrare a datelor cu caracter personal aflate în posesia noastră.

RAD CERT SRL are obligația de a administra în condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Acest site folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul nostru.

RAD CERT SRL nu își asumă însă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de erori ale softului cu care este conceput și găzduit site-ul. De asemenea nu răspundem pentru erorile în securitatea serverului care găzduiește site-ul.

Dacă considerați că aţi fost corect informat iar totodată sunteți de acord cu mențiunile și toate scopurile de mai sus, vă rugăm să bifați opțiunea corespunzătoare de pe site;

Dacă nu doriți/nu sunteți de acord ca datele dumneavoastră să facă obiectul prelucrării, va rugăm să nu ni le furnizați. Ca atare, respectând aceasta opțiune, vă rugăm să bifați opțiunea corespunzătoare de pe site și, totodată, să luați în considerare faptul că o eventuală colaborare nu va fi posibilă, deoarece prelucrarea anumitor date definite mai sus este absolut esențiala în contextul perfectării unui contract sau antecontract;

În ipoteza în care datele dumneavoastră personale au suferit modificări iar pe cale de consecința se impune actualizarea acestora, va adresăm rugămintea de a ne comunica cu operativitate acest lucru, la următoarea adresa: Bulevardul Mircea Voda, nr. 44, Bl. M17, Parter, Sector 3 București, România;

Retragerea ulterioară a acordului/consimțământului prelucrării datelor dvs. personale este posibilă oricând pe durata colaborării, având ca si efect încetarea operațiunilor specifice, precum și a colaborării. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

Datele dvs. personale vor fi stocate pe toată perioada colaborării cât și ulterior acesteia, pe o perioadă de cel mult 5 ani (de la data încetării colaborării), după care vor fi șterse sau anonimizate, după caz.

Link-uri utile:

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – click AICI.

RAD CERT SRLSediu
Creștere organică bazată pe principii și proceduri bine definite! Contactează-ne!
Regiuni CertificateToata România
https://radcert.ro/wp-content/uploads/2020/02/harta-footer-romania.png
Să păstrăm legăturaRAD CERT pe reţele sociale
Dorim să păstrăm legătura cu clienții noştrii și pe rețelele sociale.
RAD CERT SRLSediu
Creștere organică bazată pe principii și proceduri bine definite! Contactează-ne!
Regiuni CertificateToată România
https://radcert.ro/wp-content/uploads/2020/02/harta-footer-romania.png
Să păstrăm legăturaRAD CERT pe rețele sociale
Dorim să păstrăm legătura cu clienții noștri și pe rețelele sociale.

Copyright RAD CERT SRL. Toate drepturile rezervate!

Ultima actualizare: Octombrie 2023